העתירה הוגשה בשמם של ארבעה אזרחיות ואזרחים ישראליים, שמרכז חייהם ברצועת עזה מזה שנים רבות. הם נכנסו לישראל לביקור משפחתי וביקשו לחזור בדחיפות לביתם בעזה, לבני זוגם ולילדיהם, שחלקם קטינים. בקשתם של העותרים עמדה בקריטריונים הצרים שקבעה המדינה לכניסת ישראלים לעזה במסגרת “נוהל משפחות חצויות”, נוהל הקיים מזה שנים רבות ומאפשר לישראלים שנישאו לתושבים פלסטינים בעזה לקיים חיי משפחה.

בקשת העותרים לא נענתה ולא נבחנה, לנוכח החלטה של המשיבים מיום 29.3.2020 על פיה בקשות לקבלת היתרים למעבר ישראלים לרצועת עזה לא יבחנו עד להודעה חדשה. זאת, בשל איסור על יציאת ישראלים לרצועה שהוטל כחלק מהצעדים למניעת התפשטות נגיף “הקורונה”. בנוסף לסעד הפרטני בעניינם של העותרים, התבקש גם סעד כללי עקרוני והוא שהמשיבים יבחנו בקשות נוספות שיועברו אליהם במסגרת נוהל משפחות חצויות.

בעתירה טענה גישה כי ההחלטה הגורפת של המשיבים לא לבחון ולא לתת היתרים לישראלים, בנות ובני משפחות חצויות המבקשות לחזור לביתם בעזה ולהתאחד עם בני זוגם וילדיהם ללא הגבלת זמן, פוגעת באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בלב ליבו של התא המשפחתי המוגן על ידי זכויות ועקרונות יסוד – הזכות לחיי משפחה, הזכות להורות ועקרון טובת הילד. כן טענּו, שהמשיבים חוטאים לחובתם לבחון ולשקול כל בקשה העומדת לפתחם בכובד ראש ולתת לה מענה ענייני ומנומק, בוודאי כאשר מדובר בבקשות הומניטאריות שבבסיסן זכויות חוקתיות ועקרונות יסוד.

בעקבות הגשת העתירה הודיעו המשיבים כי גיבשו מתווה לטיפול בבקשת העותרים וכי חזרתם לעזה תאושר, בכפוף לחתימתם על התחייבות כי אם ישובו לישראל בתקופת הסגר, ישהו בבידוד בהתאם להוראות שיחולו באותה עת וכי במהלך תקופת הסגר לא יתאפשר להם מעבר נוסף לרצועה. עם זאת, סירבו המשיבים להצהיר כי מתווה זה יאפשר לישראלים נוספים מ”משפחות חצויות” לשוב לביתם שברצועה, והודיעו רק כי המדיניות לעניין בקשות דומות נבחנת בימים אלה.

בנסיבות אלו סברנו כי על בית המשפט לדון בסעד העקרוני ולחייב את המשיבים לבחון בקשות של ישראלים ממשפחות חצויות. בפסק הדין שניתן ביום 26.4.2020, קבע בית המשפט כי יש למחוק את העתירה לאחר שהעותרים קיבלו את הסעד המבוקש, אך ציין כי חזקה על המשיבים כי יוסיפו לדון במקרים חריגים שמובאים לפתחם.